1. طراحی عملیاتی و مالی سیستم زنجیره تأمین چندسطحی در سطوح تصمیم‏گیری راهبردی و تاکتیکی

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 267-297

علی محمدی؛ مجتبی خلیفه؛ مسلم علی محمدلو؛ عباس عباسی؛ محمود اقتصادی فرد


2. ارائه یک مدل بهینه‌سازی استوار دوهدفه برای طراحی شبکه تأمین خون اضطراری تحت عدم‌قطعیت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 249-274

سهیل منصوری؛ علی بزرگی امیری؛ فاطمه بیاتلو


3. اهمیت‌سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (رویکرد ترکیبی FISM_FANP)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 267-288

احمد قربانپور؛ علیرضا پویا؛ شمس الدین ناظمی؛ زهرا ناجی عظیمی


4. تحلیل روابط ساختاری عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی انتخاب سیستم ERP

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 299-323

محمد ولی پور خطیر؛ فاطمه کیانی فر؛ امین دولتی


5. کاربرد نظریه شواهد جهت تجمیع داده‌ها در مدل بازخورد 360 درجه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 275-299

حسین ناهید تیتکانلو؛ عباس کرامتی