تعداد مقالات: 159
151. کاربرد نظریه شواهد جهت تجمیع داده‌ها در مدل بازخورد 360 درجه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 275-299

حسین ناهید تیتکانلو؛ عباس کرامتی


152. تحلیل روابط ساختاری عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی انتخاب سیستم ERP

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 299-323

محمد ولی پور خطیر؛ فاطمه کیانی فر؛ امین دولتی


155. طراحی مدل پویایی‌شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 49-80

علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده قطری؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده


156. مدلسازی سیستم پردازش و دفع پسماند شهری اصفهان با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 81-109

محسن غفارپناه؛ مهناز حسین زاده؛ عالیه کاظمی


159. تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کرونا

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 165-192

مهدی عزیزی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری