نویسنده = محمود دهقان نیری
مدل پویای بودجه‌‌ریزی بر مبنای عملکر‌د با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: یک بانک تجاری)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 88-125

ملیحه رستمی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ حسین صفری


تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کرونا

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 165-192

مهدی عزیزی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری


عارضه‌یابی ساختار سازمانی مبتنی بر مدل سیستم‌های مانا (VSM)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 187-215

زینب رضایی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ محمود دهقان نیری


ارائه مدل برنامه ریزی تولید سبز در صنعت خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

دوره 1، شماره 4، دی 1395، صفحه 45-69

محمود دهقان نیری؛ محسن خدابخش؛ امیرحسین امامیان