نویسنده = فاطمه خریدار
تعداد مقالات: 1
1. پیاده‌سازی مدل رگرسیون خطی فازی با استفاده از مقدار h بهینه برای شناسایی روابط عملکردی درQFD

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-26

منیره احمدی منش؛ فاطمه خریدار؛ زهرا ناجی عظیمی