نویسنده = محمدرضا صادقی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. توسعه روش شناسی پژوهش در علم طراحی به منظور طراحی روشی برای مدلسازی سیستم های فنی-اجتماعی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 145-173

محمد میرکاظمی مود؛ علی محقر؛ محمد رضا صادقی مقدم