نویسنده = علیرضا پویا
تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستان های موجود در شبکه انتقال خون (مورد مطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 210-231

منیره احمدی منش؛ احمد توکلی؛ علیرضا پویا؛ اسداله ایل بیگی زاده


اهمیت‌سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (رویکرد ترکیبی FISM_FANP)

دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 267-288

احمد قربانپور؛ علیرضا پویا؛ شمس الدین ناظمی؛ زهرا ناجی عظیمی