نویسنده = محسن واعظ قاسمی
تخمین کارایی فرایندهای دومرحله‌ای با استفاده از مدل اندازه دامنه تنظیم شده کاملا فازی و شرایط مکمل زاید قوی

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 29-51

سیدمحمد فخرموسوی؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی


ارزیابی کارایی سود فرآیندهای دو مرحله‌ای در حضور عوامل نامطلوب

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 215-237

مریم نعمتی زاده؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی