نویسنده = بهمن زمانی
ارزیابی ابزارهای مدل‌سازی و شبیه‌سازی مبتنی بر عامل بر اساس استاندارد ایزو 25010

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 61-86

سمانه حسین دوست؛ بهمن زمانی؛ افسانه فاطمی