نویسنده = منیره احمدی منش
تعداد مقالات: 2
1. تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستان های موجود در شبکه انتقال خون (مورد مطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 210-231

منیره احمدی منش؛ احمد توکلی؛ علیرضا پویا؛ اسداله ایل بیگی زاده


2. پیاده‌سازی مدل رگرسیون خطی فازی با استفاده از مقدار h بهینه برای شناسایی روابط عملکردی درQFD

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-26

منیره احمدی منش؛ فاطمه خریدار؛ زهرا ناجی عظیمی