نویسنده = الهام ذاکر هرفته
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثربخشی و کارایی هزینه سیستم های شبکه ای، مطالعه موردی: شعب بانک

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 22-42

فرانک حسین زاده سلجوقی؛ الهام ذاکر هرفته