کلیدواژه‌ها = بازطراحی زنجیره تأمین
بازطراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظرگیری تصمیمات مسیریابی

دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-23

زهرا آزاده رنجبر؛ علی بزرگی امیری