کلیدواژه‌ها = DANP
تحلیل روابط ساختاری عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی انتخاب سیستم ERP

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 299-323

محمد ولی پور خطیر؛ فاطمه کیانی فر؛ امین دولتی


توسعه روش تصمیم گیری DANP براساس مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار

دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 123-145

مهدی دیوسالار؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی