کلیدواژه‌ها = پارادایم
ساختاردهی مسائل پیچیده با ذی نفعان اجبارگرا با استفاده از رویکرد تحقیق در عملیات پست مدرن

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 75-95

امیررضا آیت اللهی؛ ابوالفضل کزازی؛ پیام حنفی زاده؛ محمد علی خاتمی فیروز آبادی


توسعه روش شناسی پژوهش در علم طراحی به منظور طراحی روشی برای مدلسازی سیستم های فنی-اجتماعی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 145-173

محمد میرکاظمی مود؛ علی محقر؛ محمد رضا صادقی مقدم