کلیدواژه‌ها = نامعادلات معتبر
مسئله مسیریابی تولید رقابتی: مدل‌سازی، حل و ارائه نامعادلات معتبر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 55-79

جواد بهنامیان؛ فرزانه ادبی