کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد دوسطحی
طراحی مدل ارزیابی عملکرد دو‌سطحی پارک‌های علم‌و‌فناوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 202-223

مهدی نیک‌نشان؛ عادل آذر؛ سیدحسین اخوان علوی