کلیدواژه‌ها = صنایع کوچک و متوسط
مدل دینامیکی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به حوزه تجارت الکترونیک

دوره 4، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 97-122

فرشید فرخی زاده؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر؛ نقی شجاع