کلیدواژه‌ها = "مهندسین مشاور پروژه"
نگاشت توسعه خدمات مهندسی جدید در شرکت های مشاوره پروژه با دیدگاه سیستمی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-20

عظیم زارعی؛ رضا بهبود؛ طه جعفری