کلیدواژه‌ها = توسعه صنعتی پایدار
ارائه مدل توسعه صنعتی پایدار در منطقه آزاد ارس با رویکرد پویایی شناسی سیستم

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 159-187

بابک صارمی رسولی؛ علیرضا بافنده زنده؛ آرزو نجائی