کلیدواژه‌ها = واحد تصمیم گیری
تخمین کارایی فرایندهای دومرحله‌ای با استفاده از مدل اندازه دامنه تنظیم شده کاملا فازی و شرایط مکمل زاید قوی

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 29-51

سیدمحمد فخرموسوی؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی