کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده ها
تخمین کارایی فرایندهای دومرحله‌ای با استفاده از مدل اندازه دامنه تنظیم شده کاملا فازی و شرایط مکمل زاید قوی

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 29-51

سیدمحمد فخرموسوی؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی


تعیین الگوی ایده آل واحدها با بررسی هم زمان کمترین هزینه، بیشترین درآمد و کوتاه‌ترین فاصله

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 214-234

سیده فاطمه باقری؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ منصور صوفی