کلیدواژه‌ها = بانک
ارزیابی اثربخشی و کارایی هزینه سیستم های شبکه ای، مطالعه موردی: شعب بانک

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 22-42

فرانک حسین زاده سلجوقی؛ الهام ذاکر هرفته


تعیین ماندگاری و سودآوری مشتریان بانک با استفاده از تعمیم مدل درخت تصمیم و جنگل رگرسیون

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-79

محمدتقی تقوی فرد؛ رضا حبیبی؛ حامد عبداللهی