تعداد مقالات: 145
2. توسعه مدل چندهدفه مکان یابی مراکز امدادی در حالت احتمالی بودن دسترسی پذیری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-27

مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مجتبی آقایی


3. مدل‌سازی رقابت در مسئله هماهنگی یک زنجیره تامین سه سطحی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

حمیدرضا اکبر فخرآبادی؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سید حسن قدسی پور


7. بازطراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظرگیری تصمیمات مسیریابی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-23

زهرا آزاده رنجبر؛ علی بزرگی امیری


8. طراحی مدل زمان‌بندی کامیون‌ها در سیستم انبار عبوری موقت چند دربه با رویکرد توقف عملیات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-27

مهدیه باقر؛ مسعود کسائی؛ اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه


11. پیاده‌سازی مدل رگرسیون خطی فازی با استفاده از مقدار h بهینه برای شناسایی روابط عملکردی درQFD

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-26

منیره احمدی منش؛ فاطمه خریدار؛ زهرا ناجی عظیمی


12. مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در تحلیل تشخیص شاخصq توبین

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-28

زهرا صفدری سرخزو؛ محمدرحیم رمضانیان؛ کیخسرو یاکیده


13. مدل‌سازی و حل مسئله چند‌هدفه مسیریابی وسایل نقلیه شرکت‌های پخش با محدودیت‌های فازی و احتمالی (مطالعه موردی)

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-24

زینب اسدی؛ محمد ولی پور خطیر؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


14. ارائه مدل مکان‌یابی سلسله مراتبی پوششی با حالت چند دوره‌ای در شرایط عدم قطعیت

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-53

سمانه بابایی مراد؛ حسن باقری؛ جواد بهنامیان


16. مدل سازی و حل مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار برای محصولات پتروشیمی تحت شرایط عدم قطعیت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-30

محمود احمدی آذر؛ بهروز دری؛ اکبر عالم تبریز؛ مسعود کسایی


18. استراتژی‌های پایدار تکاملی دفاع و حمله با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 29-52

مهدی رحیمدل میبدی؛ امیرحسین امیری؛ مهدی کرباسیان


19. ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سیصد شرکت برتر ایرانی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-42

آمنه خدیور؛ فاطمه عباسی


24. طراحی مدل آماد معکوس چند دوره‌ای با مسیرهای متفاوت بازیابی محصول در شرایط عدم قطعیت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-56

ناصر تارین؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی