پژوهش های نوین در تصمیم گیری (MRDM) - مقالات آماده انتشار