دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. الگوی مفهومی تصمیم گیری در مدیریت جهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

میثم دهقان توران پشتی؛ محسن رضائی میر قائد؛ سید علی اکبر افجه ء؛ حامد دهقانان؛ حسین اصلی پور