دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. الگوی مفهومی تصمیم گیری در مدیریت جهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

میثم دهقان توران پشتی؛ محسن رضائی میر قائد؛ سید علی اکبر افجه ء؛ حامد دهقانان؛ حسین اصلی پور


2. ارائه یک مدل ریاضی در زنجیره تامین هوشمند بر مبنای ICPT در محیط MTS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

محمدباقر فخرزاد؛ مرضیه کشاورز؛ عباسعلی جعفری ندوشن


3. طراحی سیستم رتبه بندی محصولات خریداری شده براساس نظرات مصرف کنندگان و متخصصین با استفاده از رویکرد تحلیل احساسات مبتنی بر ویژگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

امید افشاری زاده جعفری؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ محسن شفیعی نیک‌آبادی