دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. الگوی مفهومی تصمیم گیری در مدیریت جهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

میثم دهقان توران پشتی؛ محسن رضائی میر قائد؛ سید علی اکبر افجه ء؛ حامد دهقانان؛ حسین اصلی پور


2. کاربرد رویکرد فازی شهودی در بهینه سازی چندهدفه شبکه لجستیک حلقه بسته با تاکید بر توسعه اشتغال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

رضا سیاوشی؛ حمید شاه‌بندرزاده؛ علی رجب زاده قطری؛ ابراهیم حیدری