دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

پیش‌بینی رفتار بورس اوراق بهادار با به‌کارگیری اندیکاتورهای تکنیکال، مبتنی بر رویکردهای یادگیری تقویتی عمیق و شبکه‌های کانولوشن مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

آنیتا هادیزاده؛ محمد جعفر تارخ؛ مجید مجید میرزایی قزاآنی


مدلسازی و تجزیه کارایی در سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

رضا سلیمانی دامنه


طراحی مدل ریاضی دو سطحی برای مسئله مکانیابی رقابتی با در نظر گرفتن تقاضای کشش‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

سمیه ملکی؛ اکبر عالم تبریز؛ داود طالبی؛ علیرضا موتمنی


نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

طاهره رحیمی کلایه؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده؛ عباس مقبل باعرض


انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی چندمعیاره راف-فازی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

سعید ابراهیمی؛ کامیار چالاکی؛ هیرش سلطان پناه