دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تخمین کارایی فرایندهای دومرحله‌ای با استفاده از مدل اندازه دامنه تنظیم شده کاملا فازی و شرایط مکمل زاید قوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

سیدمحمد فخرموسوی؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی


رویکرد ترکیبی نوین بر پایه تحلیل پوششی داده‌های DFM با خروجی نامطلوب و تحلیل خوشه‌ای جهت ارزیابی توسعه پایدار کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

فاطمه زمزم؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ علی مروتی شریف‌آبادی


مدلسازی یکپارچه برنامه‌ریزی و زمانبندی تولید و نگه‌داری تعمیرات در محیط جریان کارگاهی ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

ایمان رستگار؛ جواد رضائیان؛ ایرج مهدوی؛ پرویز فتاحی


تبیین الگوی تصمیم‌گیری مصرف‌کننده مبتنی بر علوم شناختی و رفتاری با بهره گیری از روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

مهسا سلسبیل؛ عطاءا.. رفیعی آتانی؛ علی بنیادی نائینی