تبیین مدل همسویی استراتژیک با رویکرد سیستم پویای فازی (مطالعه موردی: صنعت تلکام)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله تبیین همسویی استراتژیک سیستم‌های اطلاعات و کسب‌وکار چابک در صنعت تلکام با استفاده از رویکرد ترکیبی سیستم خبره فازی و سیستم‌های پویا می‌باشد. در راستای توسعه مدل پویای همسویی از چهارچوب قابلیت‌های پویا، که یک چهارچوب نظری و مدیریتی تأثیرگذار در پژوهش‌های مدرن سیستم‌های اطلاعات و چابکی است، استفاده گردید. همسویی فناوری‌اطلاعات بعنوان گستره‌ای تعریف می‌شود که در آن اهداف و برنامه‌های فناوری‌اطلاعات از اهداف و برنامه‌های کسب‌و‌کار پشتیبانی کرده و توسط آنها پشتیبانی می‌شوند. پس از ارائه مدل مفهومی، تمامی عامل‌های موثر بر مدل با استفاده از تکنیک دلفی فازی استخراج شد و سپس متغیرها وارد مدلسازی سیستم خبره فازی گردیدند. نتایج نشان می‌دهد افزایش قابلیت‌های چابکی فناوری‌اطلاعات باعث افزایش قابلیت‌های چابکی کسب‌و‌کار شده که آن نیز به نوبه خود باعث افزایش چابکی استراتژی کسب‌و‌کار می‌شود. با ارتقای چابکی استراتژیک کسب‌و‌کار، استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان نیز از چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار می‌گردد. پس از طراحی سیستم خبره فازی جهت تعیین استراتژی‌های سیستم‌‌های اطلاعات همسو با استراتژی کسب‌و‌کار، مدلسازی دینامیکی با استفاده از توابع تبدیل در حوزه لاپلاس و معادلات فضای حالت انجام گرفت و رفتار پویای مدل در بعد زمان بررسی گردید و نتایج مدل سیستم خبره فازی در بعد زمان نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Strategic Alignment Model with the Fuzzy Dynamic System Approach (Case Study: Telecom Industry)

نویسندگان [English]

  • elaheh bigdeli 1
  • Mohammadreza Motadel 2
1 Industrial management, management faculty, Islamic Azad university, North Tehran branch, Tehran, Iran
2 Industrial Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper aims to explain the strategic alignment of agile information systems and business in the telecom industry using a combined approach of fuzzy expert system and dynamic systems. In order to develop a dynamic model of alignment, the framework of dynamic capabilities, which is an effective theoretical and managerial framework in modern research of information systems and agility, was used. Information technology alignment is defined as the extent to which information technology goals and programs support and are supported by business goals and programs. After presenting the conceptual model, all the factors affecting the model were extracted using fuzzy Delphi technique and then the variables were entered into fuzzy expert system modeling. The results show that increasing the agility capabilities of information technology increases the agility capabilities of the business, which in turn increases the agility of the business strategy. As the strategic agility of the business improves, the strategy of the organization's information systems also becomes more agile and flexible. After designing the fuzzy expert system to determine the strategies of information systems in line with the business strategy, dynamic modeling was performed using Laplace transform functions and state space equations and the dynamic behavior of the model was investigated during the time which was also approved the results of fuzzy expert system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alignment
  • fuzzy dynamic system
  • agile business
  • telecom industry