تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستان های موجود در شبکه انتقال خون (مورد مطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تحقیق در عملیات، ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،‌ ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، رئیس اداره فناوری اطلاعات، سازمان انتقال خون مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مدیران موجودی در پایگاههای انتقال خون همواره به دنبال ایجاد ذخیره کافی برای افزایش دسترسی به محصولات مختلف خونی و کاهش تلفات ناشی از به پایان رسیدن زمان انقضای خون می‌باشند.چرا که پاسخگویی به موقع، مناسب و به اندازه کافی تامین‌کنندگان آن به مصرف‌کنندگان بدلیل فسادپذیری خون، غیرقطعی بودن تقاضای خون و رابطه مستقیم وجود یا عدم وجود آن با حیات یک انسان، امری بسیار مهم و ضروری تلقی میگردد.لازمه این امر آگاهی کامل از تقاضای بیمارستان‌های تحت پوشش به عنوان مصرف‌کنندگان پایگاه و تصمیمگیری در مورد چگونگی برآوردن نیازهای آن‌ها به بهترین شکل ممکن با هدف حداقل‌کرن میزان کمبود و اتلافات موجود در شبکه می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر سعی شده است با هدف کاهش هزینه اتلافات و کمبود خون، مدل بهینه نحوه پاسخگویی به تقاضای بیمارستانهای موجود در شبکه انتقال خون مشهد طراحی و پیادهسازی گردید. به عبارت دیگر مدل پیشنهادی تعیین می‌کند زمانی که پایگاه‌های انتقال خون از مصرفکنندگان خود سفارش دریافت می‌کنند با تو.جه به موجودی دردسترس چگونه به سفارشات پاسخ بهینه و مناسب بدهند که کمترین اتلافات و کمبودهای خونی را در پی داشته باشد. بمنظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، از پارامترهای آماری همچون خطای نسبی مطلق میانگین، خطای مطلق میانگین، ثابت R^2 و میانگین مجذور خطا استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the optimal amount of blood sent to hospitals in the blood transfusion network (Case study: Mashhad blood transfusion center)

نویسندگان [English]

  • monireh ahmadimanesh 1
  • ahmad tavakoli 2
  • Alireza Pooya 3
  • َAsadolah Ilbeigi zade 4
1 Ferdowsi of Mashhad University
2 management, ferdowsi university of mashhad
3 Faculty members of Ferdowsi University of Mashhad
4 Head of Information Technology Department of Mashhad Blood Transfusion Organization
چکیده [English]

Inventory managers at blood transfusion centers are always looking to create sufficient reserves to increase access to various blood products and reduce losses due to the expiration date of blood. Because timely, appropriate and sufficient response of its suppliers to consumers is considered very important and necessary due to the corruption of blood, the uncertainty of blood demand and the direct relationship of its presence or absence with human life. This requires full knowledge of the demand of the covered hospitals as base users and decision-making on how to meet their needs in the best possible way in order to minimize the shortages and losses in the network. Due to the importance of this issue, in this article, we have tried to design and implement an optimal model of how to respond to the demand of hospitals in the Mashhad blood transfusion network with the aim of reducing the cost of waste and blood shortages. In other words, the proposed model determines when the blood transfusion centers receive orders from their consumers, considering how to respond optimally to the orders, given the available inventory, which results in the least losses and blood shortages. Have. In order to validate the proposed model, statistical parameters such as mean relative absolute error, mean absolute error, constant R^2and mean square error were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • simulation-neural network
  • Blood Supply Chain
  • inventory managemen