نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

4 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پروژه یک تلاش موقتی است برای دستیابی به هدف از پیش تعیین‌شده. پروژه‌های عمرانی عموماً به‌عنوان یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی در جهان در نظر گرفته می‌شوند و به این دلیل سالانه میلیون‌ها دلار در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. پروژه‌های عمرانی موفق منجر به حفظ منابع و رشد اقتصاد می‌گردند. برای دستیابی به موفقیت پروژه شناخت متغیرهای مؤثر در آن و روابط موجود بین آن‌ها مهم‌ترین اصل است. هدف این پژوهش نگاشت نقشه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک است. داده‌های تحقیق با استفاده از مصاحبه و جلسات برگزارشده با خبرگان ، اساتید و کارشناسان به‌دست‌آمده و نقشه‌ها با استفاده از نرم‌افزار Decision Explorer ترسیم و تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. سابقه کارفرما، سابقه مشاور، خبرگی پیمانکار، وجود هماهنگی در بخش‌های کارفرما و وابستگی پرداخت به مشاور به پیشرفت پروژه به‌عنوان منشأهای اصلی و مهم در دستیابی به موفقیت پروژه شناسایی شدند که تمرکز بر آن‌ها موجب تقویت متغیرهای اصلی در نقشه شده و در مرحله بعد به موفقیت پروژه می‌انجامد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the development map of project success using the approach of analyzing and developing strategic options

نویسندگان [English]

  • Tahereh Rahimi Ghazikalayeh 1
  • adel Azar 2
  • ali Rajabzadeh 3
  • abbas Moghbel 4
1 PhD student, Industrial Management, Faculty of Economics and Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Tarbiat modares university
3 Tarbiat modares University
4 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

A project is a temporary effort to achieve a predetermined goal. Construction projects are generally considered as one of the foundations of economic development in the world and therefore millions of dollars are invested in them annually. Successful development projects lead to resource conservation and economic growth. To achieve the success of the project, recognizing the effective variables and the relationships between them is the most important principle. The purpose of this research is to map the success of the project using the approach of analysis and development of strategic options. Research data were obtained through interviews and meetings with experts, professors and experts, and maps were drawn and analyzed using Decision Explorer software. Employer history, consultant history, contractor expertise, coordination in employer departments and dependence of consultant payment on project progress were identified as the main and important sources in achieving project success, focusing on which strengthens the main variables in the plan and in the stage Next leads to the success of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project management
  • construction project
  • contracting
  • analysis and development of strategic options