نویسنده = نقیبی، حسینعلی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مؤلفه های تأثیرگذار در ساختار تولید در کلاس جهانی در صنعت خودرو

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 167-186

حسینعلی نقیبی؛ حسن فارسیجانی؛ مسعود کسایی؛ مصطفی زندیه