نویسنده = نظری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. مسائل مکانیابی تک وسیله ای آرمانی تحت نرم Lp

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-150

آریا سلیمانی؛ جعفر فتحعلی؛ مرتضی نظری