دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-223 
6. ارائه مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز: مطالعه موردی صنعت لبنی کاله

صفحه 134-164

سیده مرضیه احمدی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ جواد رضاییان زیدی؛ محمد ولی پور خطیر