دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1396 
8. طراحی شبکه زنجیره تأمین چابک در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت

صفحه 179-206

فرزانه منصوری؛ طیبه عباس نژاد؛ حمیدرضا عسکرپور