دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-288 

مقاله پژوهشی

1. بازطراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظرگیری تصمیمات مسیریابی

صفحه 1-23

زهرا آزاده رنجبر؛ علی بزرگی امیری


6. توسعه روش تصمیم گیری DANP براساس مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار

صفحه 123-145

مهدی دیوسالار؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی