دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1397 
6. مسائل مکانیابی تک وسیله ای آرمانی تحت نرم Lp

صفحه 125-150

آریا سلیمانی؛ جعفر فتحعلی؛ مرتضی نظری