دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1398 
4. ارائه چارچوبی برای تحلیل همکاری شرکت های هواپیمایی با رویکرد نظریه بازی

صفحه 78-99

سامان سروری قره آغاج؛ رامین صادقیان؛ رضا توکلی مقدم؛ احمد ماکوئی


5. ارائه یک فرمول ریاضی برای محاسبه ارزش کارکنان

صفحه 101-118

نفیسه سلیمانی؛ امیر البدوی؛ محمد اقدسی؛ بختیار استادی