دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1398 
4. ساختاردهی مسائل پیچیده با ذی نفعان اجبارگرا با استفاده از رویکرد تحقیق در عملیات پست مدرن

صفحه 75-95

امیررضا آیت اللهی؛ ابوالفضل کزازی؛ پیام حنفی زاده؛ محمد علی خاتمی فیروز آبادی