دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-164 
6. تخصیص پویای سوئیچ برای کاهش هزینه در شبکه های مبتنی بر نرم افزار

صفحه 101-117

احمد مرادی؛ علی عبدی سیدکلایی؛ سید امین حسینی سنو