دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1399 
3. طراحی مدل پویایی‌شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران

صفحه 49-80

DOR/20.1001.1.24766291.1399.5.2.3.6

علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده قطری؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده