نویسنده = محمدتقی تقوی فرد
تعیین استراتژی استوار پیشنهاددهی در بازار رقابتی برق برای یک نیروگاه حرارتی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 90-118

مهرنوش خاجی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد


رویکرد ترکیبی روش بهترین-بدترین آرمانی خطی و طبقه‌بندی چند شاخصه برای تشکیل سبد سهام

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 219-253

میر سید محمد محسن امامت؛ مقصود امیری؛ محمدرضا مهرگان؛ محمدتقی تقوی فرد


تعیین ماندگاری و سودآوری مشتریان بانک با استفاده از تعمیم مدل درخت تصمیم و جنگل رگرسیون

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-79

محمدتقی تقوی فرد؛ رضا حبیبی؛ حامد عبداللهی


سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 51-72

محمدتقی تقوی فرد؛ مقصود امیری؛ رقیه مظفری