نویسنده = حسن فارسیجانی
ارائه مدلی برای پیش‌بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادر با رویکرد پویایی سیستم

دوره 2، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 109-132

وحید حیدرپور؛ مصطفی زندیه؛ حسن فارسیجانی؛ مسعود ربیعه


تبیین مؤلفه های تأثیرگذار در ساختار تولید در کلاس جهانی در صنعت خودرو

دوره 1، شماره 4، دی 1395، صفحه 167-186

حسینعلی نقیبی؛ حسن فارسیجانی؛ مسعود کسایی؛ مصطفی زندیه