نویسنده = علیرضا امیرتیموری
تخمین کشش مقیاس جهتی فرایندهای دومرحله‌ای در حضور خروجی‌های نامطلوب

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 57-88

رقیه عزیزی یوسف‌وند؛ سهراب کردرستمی؛ علیرضا امیرتیموری؛ مریم دانشمند مهر


تخمین کارایی فرایندهای دومرحله‌ای با استفاده از مدل اندازه دامنه تنظیم شده کاملا فازی و شرایط مکمل زاید قوی

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 29-51

سیدمحمد فخرموسوی؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی


تعیین الگوی ایده آل واحدها با بررسی هم زمان کمترین هزینه، بیشترین درآمد و کوتاه‌ترین فاصله

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 214-234

سیده فاطمه باقری؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ منصور صوفی


ارزیابی کارایی سود فرآیندهای دو مرحله‌ای در حضور عوامل نامطلوب

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 215-237

مریم نعمتی زاده؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی


رویکردی نوین برای محاسبه تراکم با ویژگی دسترسی‌پذیری ضعیف خطی خروجی‌های نامطلوب

دوره 4، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 123-144

مینا فولادوند؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی