نویسنده = Akbar Alam Tabriz
طراحی مدل ریاضی دو سطحی برای مسئله مکانیابی رقابتی با در نظر گرفتن تقاضای کشش‌پذیر

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 82-102

سمیه ملکی؛ اکبر عالم تبریز؛ داود طالبی؛ علیرضا موتمنی


طراحی شبکه زنجیره تأمین پت با تقاضای وابسته به قیمت: الگوریتم فراابتکاری با روش نمایش تطبیق یافته

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 171-199

احسان یادگاری؛ اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه؛ فریبا صلاحی؛ امیر دانشور


مدل سازی و حل مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار برای محصولات پتروشیمی تحت شرایط عدم قطعیت

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-30

محمود احمدی آذر؛ بهروز دری؛ اکبر عالم تبریز؛ مسعود کسایی


طراحی مدل زمان‌بندی کامیون‌ها در سیستم انبار عبوری موقت چند دربه با رویکرد توقف عملیات

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-27

مهدیه باقر؛ مسعود کسائی؛ اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه