نویسنده = زهرا ناجی عظیمی
طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت(مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 71-96

محبوبه زارع زاده؛ زهرا ناجی عظیمی؛ علی مروتی شریف‌آبادی؛ محمدعلی پیرایش


پیاده‌سازی مدل رگرسیون خطی فازی با استفاده از مقدار h بهینه برای شناسایی روابط عملکردی درQFD

دوره 3، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-26

منیره احمدی منش؛ فاطمه خریدار؛ زهرا ناجی عظیمی