نویسنده = احمد مرادی
تخصیص پویای سوئیچ برای کاهش هزینه در شبکه های مبتنی بر نرم افزار

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 101-117

احمد مرادی؛ علی عبدی سیدکلایی؛ سید امین حسینی سنو