نویسنده = علینقی مشایخی
طراحی مدل پویایی‌شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 49-80

علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده قطری؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده