کلیدواژه‌ها = تصمیم گیری چند معیاره فازی
بهینه‌سازی سبد پروژه‌های سازمان؛ رویکرد خوشه‌بندی و تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 81-106

ملیحه بینشیان؛ سعید صفری؛ رضا عباسی؛ منصور مومنی