کلیدواژه‌ها = مکانیابی آرمانی
مسائل مکانیابی تک وسیله ای آرمانی تحت نرم Lp

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 125-150

آریا سلیمانی؛ جعفر فتحعلی؛ مرتضی نظری