کلیدواژه‌ها = فراابتکاری
مساله مکان یابی تک وسیله‎ ای آرمانی فازی تحت تابع زیان نامتقارن لینکس

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 30-58

مرتضی نظری؛ جعفر فتحعلی؛ نعمت اله تقی نژاد