کلیدواژه‌ها = تکنولوژی
شناسایی عینی بازده به مقیاس تکنولوژی برای مدل‌های DEA

دوره 2، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 85-107

انسیه حاجی‌نژاد؛ محمدرضا علیرضایی