کلیدواژه‌ها = شبکه PERT
موازنه زمان-هزینه-کیفیت در شبکه‌های PERT با استفاده از شبکه‌ عصبی و الگوریتم-های تکاملی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 92-122

احمد یوسفی هنومرور؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ علیرضا ناصر صدرآبادی